עזרה BlackBerry Q10

background image

BlackBerry Q10 Smartphone

הסרג

:

10.3.2

ךירדמ

שמתשמל

background image

םסרופ

ב

:-

2015-05-26

SWD-20150526105248546

background image

ןכות

םיניינעה

תורדגה

תונוכתו

תויסיסב

...................................................................................................................................

6

שדח

הרודהמב

וז

....................................................................................................................................

6

רישכמה

ךלש

טבמב

ריהמ

.......................................................................................................................

8

המ

הנוש

ב

-

BlackBerry 10 OS

?

..............................................................................................................

9

ילמס

הארתה

.......................................................................................................................................

16

םילמס

טירפתב

....................................................................................................................................

16

תרדגה

רישכמה

ךלש

............................................................................................................................

17

שומישה

תווחמב

..................................................................................................................................

21

תויצקארטניא

תומדקתמ

.......................................................................................................................

28

המאתה

תישיא

לש

רישכמה

...................................................................................................................

29

תפלחה

רישכמ

....................................................................................................................................

30

תודוא

BlackBerry ID

..........................................................................................................................

40

ןופלט

תויורשפאו

תוילוק

.................................................................................................................................

43

ןופלט

.................................................................................................................................................

43

תוארתה

םילוצלצו

................................................................................................................................

52

את

ילוק

..............................................................................................................................................

59

BlackBerry Hub

ראודו

ינורטקלא

.....................................................................................................................

62

BlackBerry Hub

ראודו

ינורטקלא

..........................................................................................................

62

joyn

רובע

ירישכמ

BlackBerry 10

........................................................................................................

91

הידמ

.............................................................................................................................................................

94

יוניש

תמצוע

לוקה

לש

הידמה

.................................................................................................................

94

תומויס

תוכמתנ

לש

יצבוק

ואדיו

עמשו

,

תוינבת

יביכרו

Codec

םיכמתנ

.........................................................

94

ןורתפ

תויעב

:

הידמ

..............................................................................................................................

95

המלצמ

...............................................................................................................................................

95

תונומת

.............................................................................................................................................

104

הקיסומ

............................................................................................................................................

112

םינוטרס

...........................................................................................................................................

116

background image

BlackBerry Story Maker

..................................................................................................................

121

ףותיש

הידמ

......................................................................................................................................

124

וידר

FM

...........................................................................................................................................

125

תורדגה

.......................................................................................................................................................

128

המאתה

תישיא

לש

תורדגה

רישכמה

.....................................................................................................

128

ואדיו

:

ןכדע

תא

תנכות

רישכמה

............................................................................................................

132

הללוס

חתמו

......................................................................................................................................

133

םירוביח

............................................................................................................................................

140

תדלקמ

BlackBerry

הדלקהו

...............................................................................................................

166

הפש

................................................................................................................................................

174

תוטיש

טלק

לש

תדלקמ

.......................................................................................................................

176

תגוצת

ךסמ

.......................................................................................................................................

187

תושיגנ

.............................................................................................................................................

188

יסיטרכ

הידמ

ןוסחאו

..........................................................................................................................

205

שומיש

רישכמב

תועצמאב

BlackBerry Link

.........................................................................................

210

םימושיי

תונוכתו

...........................................................................................................................................

220

ןוגרא

םימושיי

...................................................................................................................................

220

תודוא

BlackBerry Assistant

.............................................................................................................

222

חול

הנש

...........................................................................................................................................

226

ישנא

רשק

.........................................................................................................................................

237

ןועש

................................................................................................................................................

244

ימושיי

Android

.................................................................................................................................

249

תופמ

ו

-

GPS

......................................................................................................................................

251

ןפדפד

..............................................................................................................................................

258

תויגת

תומכח

....................................................................................................................................

266

להנמ

םיצבק

.....................................................................................................................................

270

ןובשחמ

............................................................................................................................................

273

תויביטקודורפ

הדובעו

...................................................................................................................................

275

תודוא

BlackBerry Balance

בחרמו

הדובעה

ךלש

..................................................................................

275

רוכז

.................................................................................................................................................

281

background image

החטבא

יוביגו

...............................................................................................................................................

287

תואמסיס

הליענו

................................................................................................................................

287

המ

שי

תושעל

םא

רישכמה

דבא

וא

בנגנ

.................................................................................................

293

BlackBerry Protect

.........................................................................................................................

294

תקיחמ

רישכמה

ידכ

קוחמל

תא

םינותנה

רישכמב

ךלש

.............................................................................

295

תורדגה

החטבא

.................................................................................................................................

296

רמוש

תואמסיס

.................................................................................................................................

298

העדוה

תיטפשמ

............................................................................................................................................

303

background image

תורדגה

תונוכתו

תויסיסב

שדח

הרודהמב

וז

תורכיה

םע

BlackBerry 10 OS

הסרג

10.3.1

BlackBerry 10 OS

הסרג

10.3.2

קינעמ

ךל

תונוכת

תושדח