BlackBerry Q10 - Wyświetlanie ważnych wiadomości w programie BlackBerry Priority Hub

background image

Wyświetlanie ważnych wiadomości w programie BlackBerry Priority Hub

Funkcja BlackBerry Priority Hub umożliwia wyróżnianie ważnych wiadomości, co ułatwia ich znalezienie w programie

BlackBerry Hub.
Aby znaleźć wiadomości priorytetowe, urządzenie BlackBerry sprawdza, czy wiadomość jest oznaczona jako ważna, czy

nadawca często się z Tobą kontaktuje oraz inne kryteria.
Możesz ułatwić urządzeniu określenie, które wiadomości są ważne, zmieniając ich priorytet. Jeżeli na przykład wiadomość

jest ważna, ale nie znajduje się w programie BlackBerry Priority Hub, możesz ją dodać.

Wyświetlanie tylko priorytetowych wiadomości

W programie BlackBerry Hub wykonaj jedną z następujących czynności:

• Dotknij ikon

> Priority Hub.

• Jeśli opcja Zsuń kryteria filtrowania ustawiona jest na Wiadomości z priorytetem, zsunięcie palców na ekranie

powiększy wiadomości z priorytetem.

Wskazówka: Można określić rodzaj wiadomości wyświetlanych podczas powiększania. W programie BlackBerry Hub
dotknij ikon

>

> Wyświetlanie i czynności. Na liście rozwijanej Zsuń kryteria filtrowania wybierz opcję

Wiadomości z priorytetem, Wiadomości nieprzeczytane, Wiadomości oflagowane, Kopia robocza wiadomości,
Zaproszenia na spotkania, Wiadomości wysłane lub Wiadomości poziomu 1.

Dodawanie lub usuwanie wiadomości w programie BlackBerry Priority

Hub

Dodawanie i usuwanie wiadomości w programie BlackBerry Priority Hub ułatwia urządzeniu BlackBerry określenie, które
wiadomości mają być w przyszłości wyróżniane jako priorytetowe.

1.

W programie BlackBerry Hub dotknij obszaru wiadomości i przytrzymaj go.

Podręcznik użytkownika

BlackBerry Hub oraz e-mail

73

background image

• Aby dodać wiadomość do programu BlackBerry Priority Hub, dotknij ikony .
• Aby usunąć wiadomość z programu BlackBerry Priority Hub, dotknij ikony .

2.

W oknie dialogowym wybierz powód, z jakiego wiadomość nie jest ważna.

3.

Dotknij opcji OK.

Zmiana typu wiadomości oznaczonych jako priorytetowe

Domyślnie, jeżeli rozpoczynasz rozmowę, jeżeli nadawca wiadomości ma takie samo nazwisko jak Ty lub jeżeli wiadomość
jest oznaczona jako bardzo ważna, wiadomości te są dodawane do programu BlackBerry Priority Hub. Każde z tych
ustawień można wyłączyć.

1.

W programie BlackBerry Hub dotknij ikony

>

> Priority Hub.

2.

Wyłącz przełączanie opcji Nadawca ma to samo nazwisko, co ja, Wiadomość wysłana z wysokim priorytetem lub

Rozpocząłem rozmowę.

Tworzenie zasady priorytetu

Istnieje możliwość utworzenia zasady, aby wiadomości wysłane z określonych kont, mające określony temat lub spełniające
inne kryteria były przesyłane do programu BlackBerry Priority Hub. Można także ustawić alarm poziomu 1 dla określonych
wiadomości, aby otrzymywać niestandardowe powiadomienie po otrzymaniu takich wiadomości.

1.

Dotknij ikon

>

> Priority Hub.

2.

Dotknij ikony

.

3.

Wykonaj jedną z następujących czynności:
• Aby dodać nazwę dla zasady, wprowadź ją w polu Nazwa filtra.
• Aby dodać konto, do którego ta zasada ma mieć zastosowanie, wybierz konto z listy rozwijanej Konto.
• Aby wiadomości z określonego adresu e-mail oznaczyć flagą jako priorytetowe, wprowadź adres e-mail w polu Od.
• Aby wiadomości z określonego adresu e-mail oznaczyć flagą jako priorytetowe, wprowadź adres e-mail w polu

Wysłane do.

• Aby wiadomości o określonym temacie oznaczyć flagą jako priorytetowe, wprowadź temat w polu Temat.
• Aby wiadomości wysłane bezpośrednio do Ciebie lub z Twoim adresem w polu DW oznaczyć flagą jako

priorytetowe, zaznacz pole wyboru Wyślij bezpośrednio do mnie lub DW: do mnie.

• Aby wiadomości o szczególnym znaczeniu oznaczyć flagą jako priorytetowe, na liście rozwijanej Ważność wybierz

opcję.

• Aby ustawić alarm poziomu 1 dla zasady, zaznacz pole wyboru Włącz alarm poziomu 1.

4.

Dotknij opcji Utwórz.

Notatka: Alarmy poziomu 1 zastępują istniejące ustawienia powiadomień. Po ustawieniu alarmów poziomu 1 użytkownik
będzie otrzymywać powiadomienia o wiadomościach poziomu 1 za pomocą niestandardowego dzwonka. Program
BlackBerry Hub wyświetla wiadomości poziomu 1 w kolorze czerwonym. Aby zmienić ustawienia powiadomień alarmów
poziomu 1, dotknij opcji Ustawienia powiadomień alarmów poziomu 1.

Podręcznik użytkownika

BlackBerry Hub oraz e-mail

74

background image

Wyłączanie programu BlackBerry Priority Hub

1.

W programie BlackBerry Hub dotknij ikony

>

> Priority Hub.

2.

Wyłącz przełączanie opcji Priority Hub.