วิธีใช้ BlackBerry Q10

background image

BlackBerry Q10 Smartphone

เวอรชัน

: 10.3.2

คูมือผูใช

background image

ตีพิมพ

: 2015-05-26

SWD-20150526131052637

background image

เนื้อหา

การตั้งคาและขอมูลพื้นฐาน

.................................................................................................................................. 6

คุณสมบัติใหมในรีลีสนี้

........................................................................................................................................6

ดูขอมูลโดยรวมเกี่ยวกับอุปกรณของคุณ

...............................................................................................................9

ขอแตกตางเกี่ยวกับ

BlackBerry 10 OS

คืออะไร

? ................................................................................................. 10

ไอคอนการแจง

................................................................................................................................................17

ไอคอนเมนู

......................................................................................................................................................18

การตั้งคาอุปกรณของคุณ

............................................................................................................................... 18

การใชวิธีการ

..................................................................................................................................................22

การใชงานขั้นสูง

.............................................................................................................................................. 30

การปรับแตงอุปกรณของคุณ

............................................................................................................................32

สลับอุปกรณ

..................................................................................................................................................32

เกี่ยวกับ

BlackBerry ID .................................................................................................................................. 45

โทรศัพทและวอยซ

............................................................................................................................................ 49

โทรศัพท

........................................................................................................................................................ 49

การแจงเตือนและเสียงเรียกเขา

.............................................................................................................................60

วอยซเมล

.......................................................................................................................................................68

BlackBerry Hub

และอีเมล

............................................................................................................................... 72

BlackBerry Hub

และอีเมล

............................................................................................................................... 72

joyn

สำหรับอุปกรณ

BlackBerry 10 ..............................................................................................................108

มีเดีย

...........................................................................................................................................................111

background image

เปลี่ยนระดับเสียงมีเดีย

.................................................................................................................................... 111

นามสกุล

รูปแบบ

และ

ตัวแปลงสัญญาณไฟลเสียงและวิดีโอที่สนับสนุน

........................................................................111

การแกไขปญหา

:

มีเดีย

.....................................................................................................................................113

กลอง

......................................................................................................................................................... 113

รูปภาพ

....................................................................................................................................................... 124

เพลง

.......................................................................................................................................................... 133

วิดีโอ

...........................................................................................................................................................138

BlackBerry Story Maker .............................................................................................................................144

การแบงปนมีเดีย

............................................................................................................................................ 148

วิทยุ

FM......................................................................................................................................................149

การตั้งคา

.....................................................................................................................................................152

กำหนดการตั้งคาอุปกรณของคุณเอง

...............................................................................................................152

อัปเดตซอฟตแวรอุปกรณของคุณ

................................................................................................................... 156

แบตเตอรี่และพลังงาน

..................................................................................................................................... 158

การเชื่อมตอ

.................................................................................................................................................167

แปนพิมพ

BlackBerry

และการพิมพ

..................................................................................................................201

ภาษา

...........................................................................................................................................................210

วิธีการปอนขอมูลโดยใชแปนพิมพ

......................................................................................................................212

การแสดงผลบนหนาจอ

.................................................................................................................................. 225

ระบบชวยในการเขาถึง

.....................................................................................................................................227

มีเดียการดและที่เก็บขอมูล

................................................................................................................................ 249

การใชอุปกรณของคุณดวย

BlackBerry Link .................................................................................................. 254

แอปพลิเคชันและคุณสมบัติ

...............................................................................................................................267

การจัดระเบียบแอปพลิเคชัน

..............................................................................................................................267

background image

เกี่ยวกับ

BlackBerry Assistant ..................................................................................................................... 270

ปฏิทิน

......................................................................................................................................................... 275

ผูติดตอ

...................................................................................................................................................... 288

นาฬิกา

........................................................................................................................................................297

แอปพลิเคชัน

Android....................................................................................................................................303

แผนที่และ

GPS.............................................................................................................................................. 305

เบราวเซอร

...................................................................................................................................................314

สมารทแท็ก

..................................................................................................................................................324

ตัวจัดการไฟล

..............................................................................................................................................329

เครื่องคิดเลข

................................................................................................................................................ 333

ผลผลิตและการดำเนินงาน

............................................................................................................................... 335

เกี่ยวกับ

BlackBerry Balance

และพื้นที่งานของคุณ

.......................................................................................... 335

ขอควรจำ

.................................................................................................................................................... 342

การรักษาความปลอดภัยและการสำรองขอมูล

..................................................................................................... 350

รหัสผานและการล็อก

......................................................................................................................................350

จะตองทำอยางไรหากอุปกรณของคุณสูญหายหรือถูกขโมยไป

............................................................................... 358

BlackBerry Protect ....................................................................................................................................359

การลางอุปกรณของคุณเพื่อลบขอมูลอุปกรณของคุณ

...................................................................................... 361

การตั้งคาการรักษาความปลอดภัย

....................................................................................................................362

ที่เก็บรหัสผาน

..............................................................................................................................................365

คำประกาศทางกฎหมาย

...................................................................................................................................370

background image

การตั้งคาและขอมูลพื้นฐาน

คุณสมบัติใหมในรีลีสนี้

การแนะนำ

BlackBerry 10 OS

เวอรชัน

10.3.2

BlackBerry 10 OS

เวอรชัน

10.3.2

จะมีคุณสมบัติใหมและการปรับปรุงที่ออกแบบมาเพื่อใหอุปกรณ

BlackBerry

ของคุณมีความปลอดภัย

ยิ่งขึ้น

และชวยใหคุณสามารถทำงานไดผลดียิ่งขึ้น

BlackBerry Hub

จากรายการเอกสารแนบ

คุณสามารถเปดอีเมลที่เกี่ยวของกับเอกสารแนบ

ชวยใหสามารถตอบกลับขอความไดอยางงายดาย

คุณสามารถลางรายการผูติดตอลาสุด

เพื่อปองกันไมใหแสดงคำแนะนำผูติดตอเหลานั้นเมื่อคุณเขียนขอความ

เปดอีเมลที่เกี่ยวของสำหรับเอกสารแนบ

ลางคำแนะนำผูติดตอลาสุด

ปฏิทิน

มีการเสริมแตงคุณสมบัติโหมดการประชุม

คุณสามารถเลือกปฏิทิน

เชนเดียวกับประเภทและระยะเวลาของกิจกรรมในปฏิทินซึ่งมีผลในโหมดการ

ประชุม
เมื่อคุณมีการกำหนดตารางเวลาการประชุม

คุณจะสามารถดูเวลาของการประชุมในโซนเวลาอื่นไดแลวเดี๋ยวนี้

คุณสามารถตั้งคาปฏิทินของคุณเพื่อแสดงตัวเลขที่เพิ่มขึ้นซึ่งเปนการแสดงถึงภาวะที่ยุงของวันนั้นๆ

ขนาดจะเปนการแสดงถึงภาวะที่ยุงในระหวาง

ชั่วโมงทำงานเทานั้น

กำหนดคาโหมดการประชุม

แสดงตัวอยางโซนเวลาในกิจกรรม

เปลี่ยนวิธีการแสดงผลปฏิทินของคุณ

คูมือผูใช