Hỗ trợ BlackBerry Q10

background image

BlackBerry

Q10 Smartphone

Phiên

bản: 10.3.2

Hướng

dẫn

sử

dụng

background image

Đã

công bố: 2015-05-26

SWD-20150526133243221

background image

Nội

dung

Cài

đặt và thông tin cơ bản............................................................................................................................. 6

Điểm

mới trong phiên bản này........................................................................................................................6

lược về thiết bị.......................................................................................................................................... 9

gì khác biệt về BlackBerry 10 OS? .......................................................................................................... 10

Các

biểu tượng thông báo.............................................................................................................................16

Các

biểu tượng menu................................................................................................................................... 17

Cài

đặt thiết bị............................................................................................................................................. 18

Sử

dụng cử chỉ.............................................................................................................................................21

Tương

tác nâng cao......................................................................................................................................28

nhân hóa thiết bị của bạn........................................................................................................................30

Chuyển

thiết bị............................................................................................................................................ 31

Giới

thiệu BlackBerry ID ..............................................................................................................................42

Điện

thoại và giọng nói.................................................................................................................................45

Điện

thoại....................................................................................................................................................45

Thông

báo và nhạc chuông...........................................................................................................................55

Thư

thoại.....................................................................................................................................................62

BlackBerry

Hub và email..............................................................................................................................65

BlackBerry

Hub và email..............................................................................................................................65

joyn

dành cho thiết bị BlackBerry 10 ...........................................................................................................96

Media

..........................................................................................................................................................99

Thay

đổi âm lượng media............................................................................................................................. 99

Các

loại đuôi tập tin âm thanh và video, các định dạng và codec được hỗ trợ.................................................99

Xử

lý sự cố: Đa phương tiện........................................................................................................................ 100

Máy

ảnh.....................................................................................................................................................100

Ảnh

........................................................................................................................................................... 110

Nhạc

......................................................................................................................................................... 118

background image

Phim

......................................................................................................................................................... 122

BlackBerry

Story Maker .............................................................................................................................127

Chia

sẻ Media............................................................................................................................................131

Đài

FM.......................................................................................................................................................132

Cài

đặt.......................................................................................................................................................135

Tùy

chỉnh cài đặt thiết bị........................................................................................................................... 135

Cập

nhật phần mềm thiết bị.......................................................................................................................139

Pin

và nguồn điện...................................................................................................................................... 140

Kết

nối.......................................................................................................................................................148

Bàn

phím BlackBerry và nhập văn bản....................................................................................................... 176

Ngôn

ngữ...................................................................................................................................................184

Phương

pháp nhập liệu bằng bàn phím...................................................................................................... 186

Màn

hình hiển thị...................................................................................................................................... 198

Khả

năng tiện dụng....................................................................................................................................199

Thẻ

nhớ ngoài và lưu trữ.............................................................................................................................218

Sử

dụng thiết bị của bạn với BlackBerry Link .............................................................................................223

Ứng

dụng và tính năng...............................................................................................................................233

Tổ

chức ứng dụng...................................................................................................................................... 233

Giới

thiệu về BlackBerry Assistant .............................................................................................................236

Lịch

...........................................................................................................................................................240

Danh

bạ.....................................................................................................................................................251

Đồng

hồ.....................................................................................................................................................259

Ứng

dụng Android......................................................................................................................................264

Bản

đồ và GPS...........................................................................................................................................266

Trình

duyệt................................................................................................................................................274

Thẻ

thông minh .........................................................................................................................................282

Trình

quản Lý Tập tin ................................................................................................................................287

Máy

tính.................................................................................................................................................... 290

Năng

suất và công việc...............................................................................................................................292

Giới

thiệu về BlackBerry Balance và vùng công việc ...................................................................................292

background image

Remember

.................................................................................................................................................298

Bảo

mật và sao lưu.....................................................................................................................................305

Mật

khẩu và khóa máy................................................................................................................................305

Phải

làm gì nếu thiết bị của bạn bị mất hoặc bị đánh cắp........................................................................... 311

BlackBerry

Protect ....................................................................................................................................312

Xóa

sạch thiết bị để xóa dữ liệu trên máy.................................................................................................... 314

Cài

đặt bảo mật..........................................................................................................................................314

Trình

giữ Mật khẩu ....................................................................................................................................317

Thông

báo pháp lý......................................................................................................................................322

background image

Cài

đặt và thông tin cơ bản

Điểm

mới trong phiên bản này

Giới

thiệu phiên bản BlackBerry 10 OS 10.3.2

BlackBerry

10 OS phiên bản 10.3.2 mang đến cho bạn các tính năng mới và nhiều cải tiến được thiết kế để làm cho thiết

bị

BlackBerry của bạn an toàn hơn nữa cũng như giúp bạn làm việc hiệu quả hơn.

BlackBerry Hub

Từ

danh sách các tập tin đính kèm, bạn có thể mở email liên quan đến một tập tin đính kèm, giúp dễ dàng hơn để trả lời

thư

đó.

Bạn

có thể xóa danh sách các liên lạc gần đây, để ngăn chặn những liên lạc đó xuất hiện dưới dạng gợi ý khi bạn soạn thư.

Mở

một email liên quan cho một tập tin đính kèm

Xóa

các gợi ý liên lạc gần đây

Lịch

Tính

năng Chế độ họp đã được tăng cường. Bạn có thể chọn các lịch, cũng như loại và thời lượng các sự kiện lịch bị ảnh

hưởng

bởi Chế độ họp.

Khi

lên lịch một cuộc họp, giờ đây bạn có thể thấy được khi nào cuộc họp diễn ra theo các múi giờ khác.

Bạn

có thể cài lịch của mình hiển thị các con số to dần để chỉ báo mức độ bận rộn của một ngày. Kích cỡ này sẽ cho biết

bạn

sẽ bận rộn như thế nào trong giờ làm việc.

Đặt

cấu hình Chế độ họp

Xem

trước múi giờ trong một sự kiện

Thay

đổi cách hiển thị lịch của bạn

Máy ảnh

Đã

có nhiều cải tiến cho ứng dụng Máy ảnh, giúp mang lại kết quả tốt hơn ở những nơi thiếu sáng.

Hướng

dẫn sử dụng

Cài