BlackBerry Q10 - Đổi tên ảnh

background image

tên ảnh

1.

Trong

ứng dụng Ảnh, hãy chạm và giữ một ảnh.

Hướng

dẫn sử dụng

Media

116

background image

2.

Nhấn

.

3.

Trong

trường Tên, hãy nhập vào tên mới cho ảnh đó.

Đổi