BlackBerry Q10 - Thay đổi âm lượng nhạc

background image

đổi âm lượng nhạc

1.

Trong

ứng dụng Nhạc, hãy nhấn vào một bài hát, album hoặc danh sách phát để nghe.

2.

Nếu

không thấy các nút điều khiển trình phát nhạc trên màn hình, hãy nhấn vào màn hình.

3.

Khi

các nút điều khiển trình phát nhạc hiển thị, hãy nhấn vào màn hình.

4.

Trượt

ngón tay trên thanh trượt âm lượng để tăng hoặc giảm âm lượng nhạc.

Mẹo:

Bạn cũng có thể nhanh chóng thay đổi âm lượng khi nhấn phím Tăng âm lượng hoặc Giảm âm lượng ở bên hông thiết

bị

BlackBerry.

Xem